Algemene voorwaarden

"Mens-zijn" is de handelsnaam van de filosofische praktijk van Joël Vanherle, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hieronder zijn de algemene voorwaarden beschreven waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Afspraken, afzeggingen, duur van de sessies

De afspraken worden gemaakt in onderling overleg. Een gesprekssessie duurt maximaal 60 minuten en een wandelgesprek minimaal 90 minuten.

Wanneer een bezoeker een afspraak wenst te verplaatsen of af te zeggen, dient hij/zij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren te doen. Wordt een afspraak voor een gesprek minder dan 24 uur tevoren afgezegd of wordt ze geheel niet afgezegd, terwijl de bezoeker op het afgesproken tijdstip verstek laat gaan, dan zal het tarief voor het gesprek volledig in rekening worden gebracht. In geval van overmacht wordt de bezoeker uitgenodigd om de gemiste afspraak kosteloos in te halen.

Indien een bezoeker te laat op een afspraak arriveert, zal de eindtijd niet veranderen. 

Als het verloop van de sessie daartoe aanleiding geeft, kan deze soms korter dan 60 minuten duren, zulks ter beoordeling van de counselor en in overleg met de bezoeker. 

Een kennismakingsgesprek duurt minimum 30 minuten, is kosteloos en verplicht tot niets.

Filosofische praktijk Mens-zijn behoudt zich het recht voor door omstandigheden gedwongen een gesprekssessie af te gelasten. In dat geval zal elke betrokken bezoeker hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld. Bezoekers dienen er in dit verband voor te zorgen dat zij telefonisch bereikbaar zijn.

 

Verantwoordelijkheid

Filosofische praktijk Mens-zijn verzorgt kwaliteitsvolle gesprekken maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die bezoekers verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van filosofische praktijk Mens-zijn opgedaan. Filosofische praktijk Mens-zijn sluit bezoekers met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt hun nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp, daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen. 

 

Tarieven, offertes en betalingen

Particuliere bezoekers betalen een tarief zoals gepubliceerd op de website menszijn.be. In bijzondere situaties kan een afwijkend tarief overeengekomen worden, dit kan besproken worden in het kennismakingsgesprek.

Een filosofisch consult wordt niet gecategoriseerd als medische hulpverlening en valt daarom ook niet onder de zorgverzekering.

 

Persoonsgegevens, privacy en vertrouwelijkheid.

Bezoekers stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van Filosofische praktijk Mens-zijn. Filosofische praktijk Mens-zijn slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze nimmer ter hand stellen aan derden, behalve wanneer daartoe een onontkoombare wettelijke verplichting bestaat.  Al hetgeen tijdens de individuele gesprekssessies aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen inhoudelijk dossier bijgehouden.

 

Geschillen.

Wanneer tussen bezoeker en filosofisch counselor een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, dan worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde sessies, dan wel betaling van reeds genoten sessies) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken te doen plaatsvinden. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Wijzigingen

Filosofische praktijk Mens-zijn behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds te raadplegen op de website Menszijn.be.

 

Filosofische praktijk Mens-zijn staat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0768.964.827

BTW-nummer : BE0768.964.827

Bankrekening : BE32 7370 5420 9202 op naam van Dhr. Joël Vanherle

 

Filosofische praktijk Mens-zijn is lid van de Vereniging Filosofische Praktijk (VFP).

 

Filosofische praktijk Mens-zijn kan teruggevonden worden op outdoortherapiebelgie.bevindeentherapeut.be, vind-een-coach.be en ikzoekhulp.be

 

Laatste wijziging : november 2023