Privacy

Dit is de privacyverklaring, van toepassing op de persoonlijke gegevens die Filosofische praktijk Mens-zijn verzamelt.

 

Verantwoordelijkheid

Filosofische praktijk Mens-zijn, c.q. filosofisch consulent Joël Vanherle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens : +32 (0) 472 42 83 52 of info@menszijn.be.

 

Persoonsgegevens

Filosofische praktijk Mens-zijn verwerkt persoonsgegevens van bezoekers wanneer zij gebruik maken van de diensten van Filosofische praktijk Mens-zijn en/of omdat de bezoekers deze gegevens zelf aan Filosofische praktijk Mens-zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die er worden verwerkt. 

 

Administratief 

Verzameldoel : administratie, contact, facturering 

Grondslag : uitvoeren overeenkomst, zoals mondeling overeengekomen tijdens het kennismakingsgesprek 

Persoonsgegevens : geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens 

Bewaartermijn : financiële administratie op grond van de wettelijke bepalingen; contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) tot maximaal twee jaar na het laatste contact. Daarna verwijdert Filosofische praktijk Mens-zijn alle gegevens. 

 

Gespreksaantekeningen 

Tijdens de sessies worden er schriftelijke aantekeningen gemaakt, waarbij de voornaam van de bezoeker en bepaalde aspecten van het gesprek worden genoteerd. De aantekeningen worden door de filosofisch counselor geanonimiseerd gebruikt tijdens eventuele besprekingen met vakgenoten. Er worden geen dossiers bijgehouden. Bewaartermijn is maximaal zes maanden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website menszijn.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. De ouders worden dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien er vermoedens zijn dat er persoonlijke gegevens over een minderjarige werden verzameld, neem dan contact op via info@menszijn.be, dan zal de informatie worden verwijderd.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

De website menszijn.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op de privacy van de bezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die worden gebruikt

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de ingegeven voorkeursinstellingen. Afmelden voor cookies kan door

de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen 

De bezoeker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de bezoeker het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Filosofische praktijk Mens-zijn en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de bezoeker een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Filosofische praktijk Mens-zijn van hem of haar beschikt in een computerbestand naar zichzelf of een andere, door de bezoeker genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens mailen naar info@menszijn.be.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Filosofische praktijk Mens-zijn neemt de bescherming van gegevens van bezoekers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik of onvoldoende beveiliging kan er contact opgenomen worden met info@menszijn.be.

Filosofische praktijk mens-zijn verkoopt gegevens van de bezoekers niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wijzigingen 

Filosofische praktijk Mens-zijn behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen en aan te vullen, zonder de bezoekers daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze privacyverklaring is steeds terug te vinden op de website menszijn.be.

Mens-zijn staat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0768.964.827

BTW-nummer : BE0768.964.827

Bankrekening : BE32 7370 5420 9202 ten name van Dhr. Joël Vanherle

 

Laatste wijziging : juli 2021